Within Our Family

Mazal Tov to Sheila & Moosa Ebrahimian on their 60th
wedding anniversary.