Weekly Digest: February 13, 2021 Parshat Mishpatim, Shabbat Shekalim, Rosh Chodesh