Shabbat Announcements: September 2, 2023: Parshat Ki Tavo