Shabbat Announcements: March 9, 2024: Parshat Vayakhel, Parshat Shekalim